Giảm hơn… 200 giờ nộp thuế mỗi năm cho doanh nghiệp

Số giờ khai, nộp thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam chiếm đến 537 giờ/năm, theo đánh giá của WB; thời gian tới, với hàng loạt giải pháp và thông tư được ban hành, con số này sẽ giảm được giảm hơn 200 giờ.

giam_hon_200_gio_nop_thue_moi_nam_cho_doanh_nghiep_2

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn (trái) tại cuộc họp báo.

Doanh nghiệp tiết kiệm được hơn 200 giờ kê khai, nộp thuế

 

 

Tại cuộc họp về cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan do Bộ Tài chính tổ chức ngày 19/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: Theo đánh giá Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trong Báo cáomôi trường Kinh doanh thì Việt Nam xếp hạng thứ 149/189 về tiêu chí nộp thuế, số giờ khai, nộp thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam là cao (537 giờ, trong đó thuế giá trị gia tăng là 320, thuế thu nhập doanh nghiệp là 217).

Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã xác định và tập trung vào các giải pháp và chương trình hành động nhằm giảm số lần, thời gian khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Hiện Bộ Tài chính đang chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, trong đó tập trung thực hiện ngay một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính điều chỉnh mức doanh thu khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý từ dưới 20 tỷ/năm lên dưới 50 tỷ/năm. Thực hiện giải pháp này sẽ giảm được số giờ nộp thuế GTGT của doanh nghiệp là 41,46 giờ/năm và giảm số kê khai thuế GTGT là 8 lần/năm.

Ngoài ra, Bộ cũng sửa đổi quy định để cho phép doanh nghiệp có doanh thu (hiện đang khai, tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quý và quyết toán năm) chỉ thực hiện khai quyết toán năm và tạm nộp thuế theo quý. Thực hiện giải pháp này sẽ giảm được số giờ nộp thuế TNDN là 47 giờ/năm; giảm số lần kê khai thuế TNDN là 4 lần/năm.

Việc bãi bỏ quy định việc doanh nghiệp phải điều chỉnh thuế GTGT đầu vào khi đến kỳ hạn thanh toán chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng cũng sẽ giảm được số giờ nộp thuế GTGT là 12 giờ/năm.

Như vậy, sau khi thực hiện các giải pháp nêu trên sẽ giảm được số giờ nộp thuế là 88,36 giờ/năm (trong đó, thuế GTGT là 41,36 giờ/năm, thuế TNDN là 47 giờ/năm); số lần nộp thuế giảm 12 lần/năm (trong đó, thuế GTGT là 8 lần/năm, TNDN là 4 lần/năm).

Hiện Bộ Tài chính đã làm việc với WB, các Hiệp hội, đông thời đang lấy ý kiến các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để ban hành trước 30/8/2014: sửa đổi nội dung các tờ khai thuế phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực quốc tế; bỏ 05 loại chỉ tiêu đang buộc doanh nghiệp kê khai nhưng thực tế không cần thiết hoặc không thuộc nhiệm vụ của doanh nghiệp. Qua đó sẽ giảm được thêm 201,5 giờ/năm cho doanh nghiệp.

Ban hành Nghị định về giải pháp thuế hỗ trợ trong tháng 9

Về thời gian cụ thể ban hành các chương trình hành động của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính với các giải pháp về thuế, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tờ trình các giải pháp về thuế hỗ trợ doanh nghiệp được Chính phủ thông qua ngày 30/7/2014. Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết trong tháng 8/2014. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp thực hiện rút gọn thành 8 nhóm giải pháp về thuế để Chính phủ ban hành Nghị định trong tháng 9 tới”.

Còn 15 giải pháp về thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng) tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của Quốc hội, hiện Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Chính phủ trình Quốc hội tại phiên họp tháng 10 tới.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ, trình Quốc hội một số giải pháp như: xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 1/7/2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan như các doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan là những doanh nghiệp: tồn kho sản phẩm cao, phải vay ngân hàng với lãi suất cao 15%/năm trở lên (7/2011-2013), doanh nghiệp bị hủy các hợp đồng bán sản phẩm do thị trường bị co hẹp … và đã nộp thuế trong năm 2014.

Như vậy, sau khi thực hiện tổng thể các giải pháp thuộc thầm quyền của Bộ Tài chính nêu trên và sau khi thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền Quốc hội và Chính phủ, dự kiến số giờ thực hiện khai và nộp thuế của người nộp thuế sẽ giảm được gần 300 giờ/năm.

Nguyễn Hiền

nguồn:  dân trí